Informacja dotycząca danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych jest Biuro Biegłego Rewidenta Krzysztof Powąska w Żarach na ul. Górnośląskiej 25 NIP: 928-000-19-03 tel. (+48) 68 363 0770.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Powąska-Majorczyk: e-mail: iod@powaska.com
3. Dane będą przetwarzane w celu:
a) Realizacji umowy na usługę świadczoną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej- na podstawie art.6 ust. 1 lit. b) RODO.
b) Zapewnieniu bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdującego się na terenie należącym i użytkowanym przez Administratora poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego – na podstawie art.6 ust. 1 lit. f) RODO, których dane będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy.
4. Odbiorcami danych mogą być instytucje upoważnione mocą prawa, pracownicy, kontrahenci i klienci Spółki, pod warunkiem, że będzie to niezbędne do realizacji umów, zleceń lub prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy, zlecenia lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
6. Prawo w związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO) oraz prawo do ich sprostowania ( art.16 RODO).
7. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych ( UODO).
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową odpowiedzi na zapytanie ofertowe oraz odmową realizacji umowy na usługę świadczoną w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.